Περιβαλλοντικές οργανώσεις

«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ»

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

“Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.

Η λειτουργία τού Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και
λύκων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά.

Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού σκύλου και η δωρεάν διάθεση του σε κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών αποσκοπεί στην
αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία και ασκεί πολιτική πίεση για την προστασία της φύσης αναπτύσσοντας δράσεις
ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού.”

«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ»
Ρογκότη 3, 546 25 Θεσσαλονίκη,
Τ. 2310 555920 | F. 2310 553932
arcturos@arcturos.gr
www.arcturos.gr

 

«Καλλιστώ»

"Καλλιστώ" ... Η μελέτη, προστασία και διαχείριση των πληθυσμών και βιοτόπων των μεγάλων σαρκοφάγων και άλλων απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας. Οι γνώσεις μας έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, με ολοκληρωμένες απαντήσεις και επιτυχείς εφαρμογές σε κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης οικοσυστημάτων, προστασίας της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου

“Καλλιστώ”

“Η «Καλλιστώ» γεννήθηκε στην ελληνική περιφέρεια το 2004, είναι όμως ήδη ένα 15χρονο «παιδί», που περπάτησε στην Πίνδο, στη
Ροδόπη, στο Γράμμο. Εκεί εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη της, μελετώντας τα βήματα της αρκούδας, τις διαδρομές του λύκου,
τα ελάχιστα ίχνη του λύγκα.

Με ένα δίκτυο οργανώσεων της Μεσογείου και της Ευρώπης (με ολοκληρωμένη παρουσία σε όλη τη νοτιοανατολική της πλευρά)
έχουμε ήδη πολλούς τομείς παρέμβασης, αλλά εστιάζουμε τις δράσεις μας στη διατήρηση της άγριας ζωής και της φύσης. Είμαστε
παντού, σε όλους τους ορεινούς όγκους και τις δασικές εκτάσεις των Βαλκανίων.

Η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής αποτελεί τον κύριο σκοπό – αποστολή της οργάνωσής μας. Από την ίδρυσή της, η
«Καλλιστώ» φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη σημαντικών περιβαλλοντικών στόχων:

Για να διατηρηθούν ζωντανά τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια, η Βαλκανική ύπαιθρος.
Για να ανασχεθεί ο ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας, που είναι η άλλη όψη του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών στον
πλανήτη.
Για να υποστηριχθεί η αποτελεσματική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και οικολογικών δικτύων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Για να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον, ως δημόσιο – συλλογικό αγαθό.”

«Καλλιστώ»
Μητροπόλεως 123, 546 21 Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 252530 | F. 2310 272190
info@callisto.gr
www.callisto.gr 

 

WWF Ελλάς

Οι στόχοι τής WWF Hellas είναι:  Υλοποίηση ερευνητικών δράσεων και προώθηση/ενίσχυση απαραίτητων τέτοιων δράσεων που υλοποιούνται από τρίτους | Υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος | Συνεργασίες με ΜΚΟ, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ακαδημαϊκού χώρου | Συνεργασίες με επιχειρήσεις | Κατάρτιση/δημοσιοποίηση θέσεων σχετικών με την περιβαλλοντική πολιτική | Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διαβούλευσης και επιτροπές/ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων | Άσκηση κριτικής στις πρακτικές των φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα | Υλοποίηση εκστρατειών πολιτικής πίεσης και κινητοποίησης κοινού | Δράσεις ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας | Δράσεις κατάρτισης και διάχυσης της επιστημονικής γνώσης | Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης | Δραστηριότητες συμμετοχής κοινού, εθελοντισμού και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών

WWF Ελλάς

“Το WWF Ελλάς δραστηριοποιείται στη Βόρεια Πίνδο για την προστασία των μοναδικών οικολογικών αξιών της περιοχής από το 2001. Οι
δράσεις μας είχαν σαν εφαλτήριο την πρόσκληση της τοπικής Κοινότητας Πάπιγκου η οποία και μας παραχώρησε γι΄αυτό το σκοπό το
παλιό σχολείο του Μικρού Πάπιγκου

Στόχος μας είναι η αειφορική ανάπτυξη της Βόρειας Πίνδου με επίκεντρο τον άνθρωπο και η δημιουργική συμμετοχή του στη διαχείριση
του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να συνεχίσει να παράγει πολιτισμό κοντά στη φύση.

Με στόχο την καταγραφή – για πρώτη φορά- της κατάστασης των ειδών στην περιοχή, των πληθυσμών και των απειλών που δέχονται ,
το WWF πραγματοποίησε τριετή έρευνα (από το 2000 – 2003) για το βαλκανικό αγριόγιδο (Rupicapra Balcanica) στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου, ενώ στήριξε μεταπτυχιακές έρευνες για τη βίδρα (Lutra lutra) στο ποτάμιο σύστημα Αώου και Βοϊδομάτη, για την
τοπική ιχθυοπανίδα (στο σύστημα του Αώου ποταμού) αλλά και για τα αμφίβια (σε παρόχθια οικοσυστήματα ρεμάτων της Β.Πίνδου).
Επίσης συνέβαλε σημαντικά σε έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα φαρμακευτικά φυτά της περιοχής. Στα πλαίσια αυτής της
συνεργασίας στο Κέντρο Ενημέρωσης στο Πάπιγκο φιλοξενείται βάση δεδομένων των καταγεγραμμένων φαρμακευτικών φυτών και
βοτάνων της περιοχής της χαράδρας του Βίκου.”

 

WWF Ελλάς
Λεμπέση 21, 117 43 Αθήνα
Τ. 210 3314893 | F. 210 3247578
support@wwf.gr
www.wwf.gr